ПРАВНИК

Скопје, Северна Македонија

Биди дел од нашиот тим!

ВРАБОТУВАМЕ:

ПРАВНИК

Нептун го зајакнува и проширува правниот сектор и во потрага сме по професионална,  комуникативна, добро организирана, само-мотивирана и доверлива личност, која ќе биде одговорна да обезбеди правна поддршка, развивање политики и давање стручно мислење со цел заштита на компанијата од евентуални правни ризици. 

Основни одговорности:

 • Се грижи  за навремено изготвување на поединечните општи  правни акти на Друштвото;
 • Дава упаства за работа на вработените во другите оддели и им помага во работата при сложените правни работи;
 • Врши преписка од својот домен на работа со деловни партнери, служби, институции и установи
 • По напатствија, води записници и оформува акти донесени од страна на менаџментот
 • Дава правни мислења при составување на договори и учествува во изготвување на подинечни општи акти, како што се: Статут и др.;
 • Обезбедува навремено потпишување на договори каде Друштвото се јавува како закупец или закуподавач;
 • Го застапува Друштвото пред надлежните судски и други органи по предходно овластување на генералниот директор;
 • Комуницира и проследува документација до ангажираните адвокатски канцеларии од страна на Друштвото; 
 • Ги следи промените во судските предмети, изработува месечен извештај за дејствијата по судските предмети во кои странка е Друштвото, а каде Друштвото го застапува адвокатска канцеларија;
 • Дава известувања до адвокатската канцеларија за изготвување тужби и други поднесоци заради остварување и заштита на имотот и др.права на Друштвото, како и водење на жалбена и извршна постапка со цел за применување на правосилни одлуки;
 • Прибира докази за составување на одбрана или иницирање на правни дејства на Друштвото во однос на трети лица;
 • Изработува комерцијални правни документи (договори, анекси, решенија, одлуки, опомени итн.);
 • Комуницира и подготвува документација поврзана со други правни субјекти и институции, како што се нотари, Централен регистар, органи на општината, министерства, осигурителни компании и сл.;
 • Комуникација со сите инспекции

Потребни квалификации:

 • Правен факултет; положен правосуден испит ќе се смета за предност
 • 3-5 години работно искуство во областа
 • Добро познавање на англискиот јазик (говорен и писмен) и MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Темелно знаење и разбирање на релевантните законски прописи, политики и процедури
 • Високо развиено ниво на работна етика, одговорност и организираност
 • Одлични комуникациски и интерперсонални вештини
 • Добри организациски способности, педантност и деталност
 • Тимска ориентација и желба за учење и развивање

Нашата компанија нуди:

 • Култура на почит, отвореност, взаемно помагање и тимска работа
 • Работа во стимулативна и динамична средина, со професионален и мотивиран тим
 • Атрактивна плата и пакет на бенефиции
 • Можност за континуиран развој и професионална надоградба
 • Работно време: понеделник-петок; 7:30/08:30 – 15:30/16:30часот (флексибилно)

Доколку се пронаоѓате во барањата на позицијата и ги поседувате потребните вештини за успешно извршување на работните задачи, ве покануваме да аплицирате на означеното поле. Рокот за аплицирање е 30.06.2024.

ПРАВНИК

Пријави се на огласот
Опис на работно место

ПРАВНИК

Лични информации
Професионални информации